Emily Vu, Personal Real Estate Corporation

Sustainable Happiness, Sustainable Return

RSS

FIRST TIME HOMEBUYER – NGƯỜI MUA NHÀ LẦN ĐẦU TIÊN

FIRST TIME HOMEBUYER – NGƯỜI MUA NHÀ LẦN ĐẦU TIÊN

FIRST TIME HOMEBUYER – NGƯỜI MUA NHÀ LẦN ĐẦU TIÊN

 Quá trình này chắc cũng phải 1 năm. Nhưng nếu chúng ta tìm được người tư vấn tốt thì quá trình đó chắc sẽ rút ngắn có thể 3-6 tháng. Vậy chúng ta sẽ bắt đầu như thế nào?

Chúng ta nên tìm và liên hệ ngay với người tư vấn bất động sản khi chúng ta có PR. Vì để mua nhà bên Canada chúng ta cần rất nhiều thủ tục. Và thậm chí cần cập nhật thông tin thường xuyên mỗi 2 tháng. Vì chính Phủ có thể thay đổi hoặc thêm vài thông tin mới. Nhiệm vụ của Realtor sẽ cập nhật thông tin và đưa ra định hướng đúng đắn giúp người mua. Họ sẽ thường xuyên tư vấn và chia sẻ giúp quá trình mua nhà thuận lợi nhất.

- Với những bạn chưa biết gì chúng ta nên tìm hiểu các dạng nhà ở Canada. Và tìm hiểu luật của từng loại nhà. Bạn có thể tham khảo thêm trên group hoặc chắc chắn hơn thì realtor sẽ tư vấn.

- Xem khả năng tài chính và nguyện vọng để có thể tìm được phương thức phù hợp

- Nếu như bạn có PR thì quá dễ dàng nhưng nếu như bạn muốn mua khi chưa có thì bạn sẽ phải chịu thuế 20%. Nhưng hiện giờ luật cho phép bạn được phép hoàn thuế khi bạn có PR trong vòng 18 tháng (Vấn đề đó cũng đáng để chúng ta suy nghĩ)

- Realtor sẽ giúp bạn cập nhật về lãi suất ngân hàng và tư vấn hoặc giới thiệu ngân hàng cho ban. Vì những thay đổi này sẽ làm ảnh hưởng đến quá trình mua nhà.

- Xem nhà, Realtor sẽ khoanh vùng cho bạn và định hướng giúp bạn tìm ra khu vực an toàn và đặc biệt là phù hợp với khả năng của bạn. Vì có nhiều bạn sẽ mua để ở hoặc để đầu tư.

- Sau đó realtor sẽ tiếp tục tư vấn các dịch vụ cần thiết khác: Luật sư, người kiểm định nhà, sửa chữa nhà,,, sau khi chọn nhà và mua nhà chúng ta chắc chắn sẽ cần đến.

- Tiến hành trả giá nhà. Như các bạn sẽ biết ở bên này khi mua nhà chũng ta sẽ gửi offer ( cũng có thể gọi là trả giá nhà hoặc thương thảo giá cả) thuận mua vừa bán. Nhưng sẽ phải phù hợp với giá thị trường nên bạn không cần phải lo mình bị thách cao quá nhé. Realtor sẽ giúp bạn tư vấn và giải quyết tốt nhất.

- Giá cả được chấp thuận (Accepted offer) : chủ nhà sẽ chấp nhận mức giá bạn đưa ra thì bạn sẽ tiến hành các thủ tục khác như liên lạc với ngân hàng, bảo hiểm nhà, luật sư, tính toán các chí phí khác….

- Nhận chìa khóa để hoàn tất: bạn sẽ làm việc với luật sư để hoàn tất các thủ tục cuối.và nhận nhà. Chìa khóa vàng để trao tay bạn.

-------------------------------------------------------------------------

FIRST TIME HOMEBUYER

This process definitely takes 1 year. But if we can find good advice people, then the process will definitely shorten maybe 3-6 months. How will we start?

We should find and contact a real estate consultant immediately when we have PR. Because to buy a house in Canada, we need a lot of procedures. And even have to update the information regularly every 2 months. Because the government may change or add some new information. Realtor's mission will update information and give the right direction to help buyers. They will often advise and share to help the buying process go smoothly.

- For those of you who do not know anything, we should learn about the houses in Canada. And learn the laws of each type of house. You can consult more on the group or more sure, the broker will advise.

- See the main document and the aspiration to be able to find the right method

- If you have PR it's too easy but if you want to buy without then you will have to pay 20% tax. But the current law of time, you are allowed to complete the tax when you have PR within 18 months (That issue is also worth thinking about)

- Realtor will help you update about bank interest rates and advise or recommend banks for you. Because these changes will affect the home buying process.

- View home, Realtor will zone for you and guide you to find safe areas and especially suitable for your ability. Because there are many you will buy to live or to invest.

- After that, the broker will continue to advise other necessary services: Lawyer, home inspector, home repair,,, after choosing a house and buying a house we will definitely need it.

- Proceed to pay the house price. As you will know here when buying a house, we will send an offer (also called a whole house bid or price exchange) that is convenient for buying and selling. But will have to match the market, and you don't need to worry about not being too tall. Realtor will help you advise and solve the best.

- Acceptable price (Accept the offer): the landlord will accept the price you offer, you will carry out other procedures such as contacting the bank, home insurance, lawyer, various calculations ….

- Receiver key to complete: you will be work with law lion to complete the last process.and receive home. The golden key to your hand.

------------------------------------------------------------------------

*** Đ̣̆ ̣̂ đ̣̂ ̃ - sẽ có sự hỗ trợ liên tục của tất cả các ngân hàng, luật sư, sửa chữa hoặc xây mới nhà cho quý khách hàng gần xa. Đáng tin cậy, tận tâm và chuyên nghiệp.

Phương châm của Team Emily Vu là luôn đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu.

*** Vui lòng liên hệ: phone, viber, zalo:

-

.@.

#realestate #realestateagent #renovation #buy #sell #curv

#teamemilyvu #emilyvu #API #APIhomerenovation

--------------------------------------------------------------------

*** We have service's support of all banks, lawyers, repair or build new houses for customers near and far. Reliable, dedicated and professional.

The motto of Team Emily Vu is to always put the interests of customers first.

*** Please contact: phone, viber, zalo:

‍ -

.@.

#realestate #realestateagent #renovation #buy #sell #curv

#teamemilyvu #emilyvu #API #APIhomerenovation

Comments:

No comments

Post Your Comment:

Your email will not be published
Reciprocity Logo The data relating to real estate on this website comes in part from the MLS® Reciprocity program of either the Greater Vancouver REALTORS® (GVR), the Fraser Valley Real Estate Board (FVREB) or the Chilliwack and District Real Estate Board (CADREB). Real estate listings held by participating real estate firms are marked with the MLS® logo and detailed information about the listing includes the name of the listing agent. This representation is based in whole or part on data generated by either the GVR, the FVREB or the CADREB which assumes no responsibility for its accuracy. The materials contained on this page may not be reproduced without the express written consent of either the GVR, the FVREB or the CADREB.